Składki, opłaty i inne świadczenia członkowskie w 2020r.

http://www.pzw.org.pl/43/wiadomosci/180199/61/komunikat_biura_zo_pzw_w_przemyslu___w_sprawie_skladek_okregowyc