Regulamin Łowiska “Kopanka”

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na starorzeczu „KOPANKA” w m. Lisie Jamy, Gmina Lubaczów
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
dla celów wędkarskich.

1. Zbiornik „KOPANKA” zlokalizowany jest na starorzeczu rzeki Lubaczówka w miejscowości Lisie jamy.
2. Starorzecze wchodzi w skład obwodu rybackiego rzeki Lubaczówka nr 1
3. Użytkownikiem obwodu i uprawnionym do rybactwa jest Okręg PZW w Przemyślu.
4. Gospodarzem łowiska jest Miejskie Koło „Hutnik” w Lubaczowie.
5. Łowisko jest całodobowe i całoroczne.
6. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualną składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.
7. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach” ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.
8. Na łowisku obowiązują następujące zasady:
– „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu”
– zakaz brodzenia i kąpieli
– utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującymRAPRyb PZW. „To co przyniosłeś – zabierz ze sobą”
-zakaz poruszania się samochodami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
9. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.
10. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje dyrektor biura Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu.
11. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka oraz osoby upoważnione przez Zarząd Okręgu PZW w Przemyślu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy