ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA WODACH OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU

ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA WODACH OKRĘGU
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU
Rozdziały
I. Wstęp
II. Prawa wędkującego na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Przemyślu
III.Obowiązki wędkujących na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w
Przemyślu
IV. Zasady wędkowania
V. Dozwolone metody połowu
VI.Kontrola i odpowiedzialność wędkujących
I. WSTĘP
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, jako Uprawniony do rybactwa określił
zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką i ochronę zasobów ichtiofauny. Zasady
oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb (Uchwała ZG PZW nr 172/IX/2019 z dnia 20
września 2019r) obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu
Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, zarówno zrzeszonych w Związku, jak
i niezrzeszonych obywateli Polskich oraz cudzoziemców.
II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH PZW
1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski mają
członkowie PZW i osoby niezrzeszone w PZW, posiadające kartę wędkarską oraz
cudzoziemcy, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie i zezwoleniu
uzyskanym od uprawnionego do rybactwa.
2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985
r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.
3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do 14 lat oraz
cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.
4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym że
młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania w porze nocnej bez nadzoru osoby
uprawnionej do opieki.
5. Członek PZW do 14 lat ma prawo wędkować w ramach własnego łowiska, zgodnie z
obowiązującymi wymiarami ochronnymi ryb, limitem ilościowym i wagowym, z
następującymi ograniczeniami:
 bez prawa do połowu na żywą i martwą rybkę,
 wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską,
odpowiadającej za przestrzeganie przez niego postanowień RAPR, zasad
określonych przez uprawnionego do rybactwa oraz zasad etyki wędkarskiej;
 wędkowanie odbywać się musi przy zachowaniu ciągłego i bezpośredniego nadzoru
nad wędkami;
6. Wędkarz niezrzeszony w PZW w wieku do 14 lat, ma prawo wędkować wyłącznie pod
opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską oraz zezwolenie uprawnionego
do rybactwa, w ramach jego uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb, bez
prawa połowu ryb na żywą i martwą rybkę. Osoba sprawująca opiekę w trakcie
łowienia odpowiada za przestrzeganie przez ww. niezrzeszonego wszelkich uregulowań
obowiązujących na danym łowisku.
7. Pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską mają prawo wędkować
jednocześnie dwie osoby do lat 14 wymienione w pkt. 5 i 6 na jedną wędkę każda, za
wyjątkiem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm
osobom, wymienionym w pkt., 6 wyklucza wędkowanie opiekuna, natomiast ich
udostępnienie jednej osobie nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.
8. Dopuszcza się wędkowanie zorganizowanych grup młodzieży w wieku do lat 14, w tym
także niezrzeszonych w PZW, w trakcie szkoleń i zawodów wędkarskich, pod nadzorem
opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie bądź inspektorskie PZW,
na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa. Każda osoba z grupy ma
prawo łowić wyłącznie na jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do własnego
stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.
9. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w
„Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.
III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA WODACH OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU
1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską, zezwolenie
wydane przez uprawnionego do rybactwa i inne dokumenty wymagane przez
wydającego zezwolenie.
2. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo
należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe
ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Zasadach.
3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który
przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować
między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale V. Odstępy te mogą być
zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.
4. W czasie wędkowania wędki/wędka muszą być pod stałym bezpośrednim nadzorem ich
użytkownika. Wędki/wędka pozostawione bez bezpośredniej opieki muszą być wyjęte z
wody.
5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb.
Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.
6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim
zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów
powinien posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Jednocześnie
organizator zawodów winien uzgodnić z opiekunem łowiska datę i miejsce rozgrywanie
zawodów oraz pozostawić po sobie ład i porządek na łowisku.
7. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby,
zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien
natychmiast zawiadomić o tym Biuro Okręgu PZW w Przemyślu, policję albo
najbliższy organ administracji publicznej.
8. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, którą przeznacza do zabrania to jego
obowiązkiem jest przesłać do OPZW w Przemyślu, znaczek i kilka łusek wyjętych
powyżej linii nabocznej ryby, podając jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę
połowu. Jeśli rybę wpuści postępuje jak wyżej za wyjątkiem pobrania łusek i znaczka,
dokonując dokumentacji fotograficznej.
9. Środek pływający przeznaczony do amatorskiego połowu ryb winien być oznakowany i
wyposażony zgodnie z obowiązującym prawem.
10. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od
zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed
rozpoczęciem połowu,
11. Inne obowiązki wędkującego określa zezwolenie uprawnionego do rybactwa
IV. ZASADY WĘDKOWANIA
Wędka
1. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co
najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
 jednym haczykiem z przynętą, albo
 w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną
przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy
30 mm, albo
 w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie
więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza,
rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy
30 mm.
 przy połowie ryb spod lodu:
 jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy
ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o
średnicy 20 mm, albo
 sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy
haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie
wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.
2. Przynęty
Jako przynęty mogą być stosowane:
 przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
 przynęty sztuczne.
Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:
 zwierząt i roślin chronionych, w szczególności płazów ryb i raków
 ryb gatunków nierodzimych, (Rak pręgowaty, rak sygnałowych oraz ryb z
gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, sumik karłowaty itp.
których po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono,
ani do innych wód)
 ikry.
3. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W
przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie
objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
4. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i
pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.
5. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub
sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki z trzema ostrzami
o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2
mm /
6. W wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Przemyślu można wędkować przez całą
dobę, za wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wody górskie) oraz na łowiskach typu
„Złów i wypuść” gdzie wolno wędkować tylko od kalendarzowego wschodu do
zachodu słońca
7. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach
ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu
ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.
8. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dobowych poławianych ryb
udostępnionych w zezwoleniu na dany rok.
9. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
 przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych, sprzedawać
złowionych ryb,
 rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
 łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych
urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy
budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi,
opaski i progi denne, łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i
oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,
 łowić metodą „szarpaka”
 budować pomostów i stanowisk wędkarskich z naruszeniem obowiązującego prawa,
 wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
 stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
 kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,
 wędkować z mostów,
 oprawiania (czyszczenia) ryb w obrębie łowiska przed zakończeniem wędkowania.
10. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie
żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych
obręczach, w specjalistycznych workach karpiowych oraz pojemnikach zapewniającym
ich dobrostan. Zabrania się przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z
ustalonych limitów dobowych.
11. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po
złowieniu w siatce lub innym przeznaczonym do tego pojemniku.
12. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
13. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z
ostrożnością wypuszczone do wody.
14. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia
metodami spinningową lub muchową.
15. OPZW może na danym łowisku wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zakazać
stosowania zanęt(okresowe lub stałe).
16. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb
na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki
wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być
mniejsza niż 5 mm.
17. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których
zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt. IV.2 Ryby
przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku
zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt. IV.10.
18. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego danego gatunku ryb przypada w
dzień ustawowo wolny od pracy, okres ten ulega skróceniu.
V. DOZWOLONE METODY POŁOWU W OKRĘGU PZW PRZEMYŚL
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu na wodach udostępnionych do
amatorskiego połowu ryb dopuścił następujące metody połowu :
a) na wodach ogólnodostępnych nizinnych : metody : gruntowo-spławikową, spinningową,
muchową, trolingową, podlodową. Metody powyższe, prócz podlodowej mogą być
realizowane z brzegu lub środka pływającego. Mogą wystąpić wyjątki od reguł na
poszczególnych łowiskach podane szczegółowo przy poszczególnych metodach połowu.
Metoda podlodowa może być realizowana od wystąpienia bezpieczniej pokrywy
lodowej.
b) na wodach krainy pstrąga i lipienia(górskie) : metody : spinningową, muchową.
Powyższe metody mogą być realizowane z brzegu, lub brodząc.
Metoda gruntowo-spławikowa
 Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie
wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą.
 Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących
minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu – 10 m,
b) między łodziami lub brodząc – 25 m,
c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu – 50 m.
2. Metoda spinningowa
2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w
ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa
haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób, aby
nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm;
2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących
minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,
b) łowiąc z łodzi – 50 m.
3. Metoda muchowa
3.1.Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku,
wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej
niż dwoma haczykami, każdy z przynętą muchową – przy czym każdy haczyk nie może
posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza
obwód koła o średnicy 30 mm.
Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do
wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości
używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie
wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje
się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów.
3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne
odległości od innych wędkujących;
a) z brzegu lub brodząc – 25 m,
b) z łodzi – 50 m.
4. Metoda podlodowa
4.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone
jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na
dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu –
dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub
wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
4.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między
nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.
4.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.
4.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po
złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.
4.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną
odległość 10 m od innych wędkujących.
4.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.
VI. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH NA WODACH
OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU
1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) funkcjonariuszy Policji,
b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,
c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,
d) strażników Straży Leśnej,
e) funkcjonariuszy Straży Granicznej,
f) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach,
g) inne podmioty uprawnione do kontroli wymienione w zezwoleniu uprawnionego do
rybactwa.
2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski,
złowione ryby i przynęty.
3. Naruszenie przez wędkarza niniejszego Regulaminu oraz zasad zawartych w zezwoleniu
wydanym przez uprawnionego do rybactwa, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z
Ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu PZW
V. INFORMACJE KOŃCOWE
Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu
Polskiego Związku Wędkarskiego, zezwolenia uprawnionego do rybactwa, a także
obowiązującego powszechnie prawa, w tym:
 Ustawy Prawo wodne,
 Ustawy prawo o ochronie środowiska,
 Ustawy o rybactwie śródlądowym,
 Ustawy prawo o stowarzyszeniach,
 Ustawy o lasach,
 Ustawy o ochronie przyrody,
 Ustawy o ochronie zwierząt,
 oraz rozporządzeń dotyczących tych ustaw