Regulamin Łowiska “Lubliniec Stary”

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku wodnym „LUBLINIEC STARY” w Lublińcu Gmina Cieszanów,
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich.

1. Zbiornik „Lubliniec Stary” zlokalizowany jest na rzece „WIROWA” w m. Lubliniec Stary
2. Zbiornik wchodzi w skład obwodu rybackiego „WIROWA nr 1″ ustanowionego przez Dyrektora RZGW w Krakowie.
3. Użytkownikiem obwodu i uprawnionym do rybactwa jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu.
4. Gospodarzem łowiska jest Miejskie Koło „Hutnik” w Lubaczowie.
5. Łowisko jest całodobowe i całoroczne.
6. Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.
7. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach” ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.
8. Na łowisku obowiązują następujące zasady:
– „Zasady połowu ryb na zbiornikach udostępnionych do wędkowania przez Okręg PZW w Przemyślu w 2017 roku oraz ograniczenia wynikające z zezwolenia uprawnionego do rybactwa,
– zakaz kąpieli,
– zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt oraz brodzenia
od 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku,
– zakaz łowienia z wysp,
– zakaz jazdy po groblach oraz wzdłuż rowów opaskowych zbiornika,
– utrzymanie porządku na stanowiskach wędkarskich zgodnie z aktualnie obowiązującym RAPRyb PZW – „To co przyniosłeś – zabierz ze sobą”,
– zakaz niszczenia grobli, urządzeń melioracyjnych i piętrzących wodę
9. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.
10. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Z.O. PZW w Przemyślu.
11. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, oraz organy upoważnione.
12. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar; administracyjnej i organizacyjnej.
13. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy.

 

Zakaz jazdy po groblach i wzdłuż rowów opasowych wynika z przepisów odpowiedzialnego za utrzymanie techniczne zbiornika wodnego, tzn. stanu linii brzegowej, budowle hydrotechniczne w tym tama główna i urządzenia melioracyjne czyli rowy opasowe i system drenażu. Warunki te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku względem budowli hydrotechnicznych, oraz urządzeń melioracji wodnej, co jest respektowane przez odpowiedzialnego czyli Podkarpacki Zarząd Melioracji Wodnej w Rzeszowie.