Regulamin Łowiska “Opaka”

R E G U L A M I N ŁOWISKA
na zbiorniku „OPAKA” Gmina Lubaczów
(zwanym potocznie „TRĄBA” w Szczutkowie)
udostępnionym przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu
do celów wędkarskich (typu „złów i wypuść”).

1. Właścicielem terenu i zbiornika jest Gmina Lubaczów.
2.  Użytkownikiem terenu i zbiornika jest Okręg PZW w Przemyślu.
3.   Gospodarzem terenu i zbiornika jest Zarząd Koła Miejskiego PZW w Lubaczowie.
4. Łowisko ma charakter „złów i wypuść”
5.   Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są członkowie Okręgu PZW w Przemyślu posiadający kartę wędkarską, opłaconą aktualna składkę członkowską PZW, składkę na ochronę i zagospodarowanie wód na dany rok i zezwolenie uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb wędką (dotyczy również porozumienia z Okręgiem Krosno). Uprawnionymi do wędkowania na zbiornikach są również posiadacze 1, 3 i 7 dniowych zezwoleń, uprawnieni niezrzeszeni i obcokrajowcy.
6. Uprawniony do wędkowania na zbiornikach może dokonywać połowów zgodnie z aktualnym Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb PZW, „Zasadami połowu ryb na zbiornikach” ujętymi w Zezwoleniu Uprawnionego do Rybactwa oraz indywidualnymi Regulaminami Łowisk.
7. Wejście na lód na wszystkich wodach użytkowanych przez Okręg przemyski odbywa się wyłącznie na własne ryzyko wędkującego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w aktualnym RAPRyb. PZW.
8. Na łowisku zabrania się :
a/ zabierania i przetrzymywania ryb w siatkach,b/ spinningowania,
c/ łowienia na martwą i żywą rybkę,
d/ organizowania zawodów podlodowych,
e/ kąpieli i brodzenia
f/ przebywania dzieci do lat 14-tu bez nadzoru osób dorosłych,
g/ przebywania osób nietrzeźwych i spożywania alkoholu na całym terenie,
h/ połowu ryb ze środków pływających,
i/ biwakowania, rozstawiania namiotów i przyczep na całym terenie,
j/ palenia ognisk prócz miejsca do tego wyznaczonego,
k/ parkowania samochodów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
l/ zanieczyszczania i niszczenia wszystkich obiektów na terenie łowiska – „To co przywiozłeś – zabierz ze sobą”
9. Podczas zawodów obowiązują przepisy sportu wędkarskiego.
10. Prawo kontroli na łowisku mają Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, oraz organy upoważnione.
11. Zgodę na organizowanie zawodów wędkarskich wydaje Dyrektor Biura Z.O. PZW w Przemyślu.
12. Nie przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje nałożenie kar;  administracyjnej i organizacyjnej.
13. Gospodarz łowiska ma prawo do: -wypraszania z terenu łowiska osób w przypadku naruszania regulaminu łowiska.
14. Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.01.2017 roku i anuluje wszelkie dotychczasowe regulaminy.